2008. december 14., vasárnap

Élerajz

Név: Dr. Bencze Lóránt Csc, PhD.habil., egyetemi tanár
Tudományág megjelölése: nyelvész
Kutatási terület(ek): stilisztika, retorika, kultúraközi és vallásos kommunikáció, különös tekintettel a metaforahasználatra
Oktatott témakörök: leíró nyelvtan, stilisztika, szemiotika, kognitív nyelvtani szemináriumok (1986), a retorikai szövegtani és hermeneutikai előadások bevezetése az ELTE-n 1987-től, pszicholingvisztikai előadások bevezetése a mai magyar nyelvi tanszéken, kommunikációelmélet, antropológiai nyelvészet
Tudományos/szakmai/közéleti tevékenység: Az első magyar nyelvű vallástudományi folyóirat, a Vallástudomáyi Szemle alapító főszerkesztőjeA HÉT SZABAD MŰVÉSZET KÖNYVTÁRA könyvsorozat alapító főszerkesztője (1995-2004: mintegy 40 kötet), Bibliotheca Septem Artium Liberalium főszerkesztője (CD-k és CD Romok, az első gobelintörténet CD Rom). a Főiskolai Főigazgatói Konferencia elnökségi tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Nyelvészeti és Filozófia Szakbizottságának tajga, a Pedagógiai Kollégium tagja, az Egyházi és Felekezeti Egyetemek és Főiskolák Kollégiumának alapító elnöke (1994-2000), a világ első ciganológia-romológia tanszékének alapítója (1994), az első cigány/roma óvodapedagógus és tanító szak alapítója, főszerkesztő-helyettes (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica),

Tudományos/szakmai szervezeti tagság: Magyar Nyelvtudományi Társaság

Végzettség(ek): 1969 magyar-angol szakos tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), 1964 teológia (Szent Gellért Főiskola, Pannonhalma)

Szakmai tapasztalatok: vendégelőadások: Prága (ikonikus nyelvtan), Bécs (romológia), Duisburg (politikai nyelv, referencia), Leuven (ikonikus nyelvtan 1986), Graz (romológia, kommunikáció), Cambridge (kultúraközi kommunikáció, kisebbségek), Montreal (Canadian Centre for Architecture rendezte Architecture and the Emblem konferencián az egész világról meghívott 12 előadó egyike – előadások kötetben megjelentetve 1999-ben), Kolozsvár (Babes-Bolyai Egyetem, bevezetés az antropológiai nyelvészetbe)

Tanulmányutak, ösztöndíjak: Kanada, Egyesült Államok (1996), Schweizerischer Nationalfonds ösztöndíja (1993, Königsfeld, Fribourg), Leuveni Katolikus Egyetem (1986, 1987), Nagy-Britannia, Ausztria, Németország (1969, 1970, 1973), Széchenyi-professzori ösztöndíj (1999-2003)

Nyelvismeret: angol, német (előadóképes), latin (olvas)

Jelentősebb publikációk (az elmúlt 10 évből):
 • Ómagyar Mária Siralom – József Attila: Óda. Kognitív és szociokulturális összevetés. In: József Attila a stílus művésze. Debreceni Egyetem: Debrecen, 2005. 49-55.
 • Boldog a nép, amely tud ünnepelni. Beszédek, előadások 1993-2003. Corvinus: Budapest, 2004. 404 pp.
 • Palócföld – XIX. század, Szepesség – XX. század, Székelyföld – XXI. század. Mikszáth, Krúdy és egy utóduk a magyar próza stílushagyományában. In: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta: Budapest. 2004. 9-15.
 • Politeness in Hungary: uncertainty in a changing society. In: Politeness in Europe. Glasgow, 2004. Ed. by Leo Hickey and Miranda Stewart. Multilingual Matters: Clevedon etc. 234-246.
 • A (szemio)genezis 13-16. korszaka. In: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk. Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest, 2003. 111-118.
 • A liturgia mint ökoszemiózis. In: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk. Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest, 2003. 317-324.
 • Genetika – számítástechnika – tudásszociológia. Az ugor-török háború új szakasza avagy vége? Társszerző Csébfalvi Károly. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. 2002. október 16-17. Szerk. Büky László és Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék: Szeged. 2003. 7-13.
 • Semiotische Gesichtspunkte der inter- und multikulturellen Paradigmen in der Erziehung und in der Gesellschaft. In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal. Tinta: Budapest, 2002. 38-44.
 • Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg … Az epikheirémáról – különös tekintettel ókori és koraközépkori fogalomtörténeti alakulására. In: A klasszikus retorikai bizonyítás. Trezor: Budapest, 2002. 29-44.
 • Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Corvinus: Budapest, 2001. 343 pp. (Társszerző Aczél Petra)
 • Globális kommunikáció: az Internet retorikája. In: A régi új retorika. A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Szerk. A. Jászó Anna, L. Aczél Petra. Trezor: Budapest, 2001. 58-66.
 • A romológia mint tudomány és mint tantárgy. In: Romológia a felsőoktatásban, kutatásban. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék: Pécs, 2001. 33-40. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok. 5.
 • A pedagógusképzés reneszánsza I. II. rész. Társszerző Csébfalvi Károly. Magyar Felsőoktatás. 2001/4. 28-30. 2001/5-6. 25-26.
 • A magyar kereszténység eredetéről. In: „Újat és régit”. Szennay András pannonhalmi főapát úr 80. születésnapjára közreadják, szerkesztették és lektoráltás: rendtársai. Bencés Kiadó: Pannonhalma. 2001. 393-410.
 • “A kicsi szép”. Ökotáj. 2000/23-24. 53-60.
 • The Iconography of the Frescoes in the Baroque Referctory (1737) and the Classical Library (1832) of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma (Hungary). In: The Emblem and Architecture. Edited by Hans J. Böker, Peter M. Daly. Brepols: Turnhout, 1999. 85-105.
 • L’avenir de la stylistique hongroise. In: Revue d’Etudes Françaises. «Linguistiques, poétiques, musiques» Actes des Rencontres en l’honneur d’Iván Fónagy et en hommage à son travail. Budapest, les 7,8 et 9 mai 1997. Publiée par le Département d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, 1998. 147-150.
 • On the Church as Communication. L.A.U.D., Duisburg, 1996.
 • Function Oriented Iconography in Cultural Context. In: European iconography East and West. Selected papers of the Szeged International Conference June 9-12, 1993. edited by György E. Szõnyi. E.J. Brill: Leiden -new York - Köln. 1996. 63-76. Symbola et Emblemata. VII.
 • Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. I/1-2. köt. Corvinus, Budapest, 1996. 463 pp.

1 megjegyzés: